فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-8

-------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

جلوه‌های فرهنگ مزدیسنایی و آداب باده‌گساری در نگاه ابونواس

9-27

کورش زرفتن، محمود صادق زاده و هادی حیدری نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بازتاب سیره و فرهنگ رضوی در ادبیات دفاع مقدس (موردپژهی اشعار رضوی معروف عبدالمجید و مشفق تهرانی)

29-52

مجید محمّدی، بهناز نظری و فرشته جمشیدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تمثال زمستان در شعر نیما یوشیج و محمد الماغوط بر پایۀ نقد بوم‌گرا (مطالعۀ موردی: قصیدۀ شب سرد زمستانی و قصیدۀ حرب الأعصاب)

53-70

صابره سیاوشی و زینب مهدوی پیله‌ور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بیان آیرونیک در هوپ‌هوپ‌نامۀ علی‌اکبر صابر

71-91

رامین محرمی و ثریا کریمی یونجالی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بیان آیرونیک در هوپ‌هوپ‌نامۀ علی‌اکبر صابر

71-91

رامین محرمی و ثریا کریمی یونجالی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

موضوعات اجتماعی در اشعار ابوالقاسم الشابی و ایلیا ابوماضی

93-112

محسن قربانی حُسنارودی و محمودرضا توکلی محمدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بازتاب مؤلفه‌های رمانتیسم و وطنیات در شعر احمد زکی ابوشادی و ابوالقاسم لاهوتی

113-126

الهه ستاری، زهرا پورزمانی و سمیه دادگر

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

ترجمۀ رئالیا در زیرنویس فیلم

127-142

نسرین الهی‌نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

143-158

-------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله