فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


امروزه در جامعة علمی و دانشگاهی ایران به شمار انگشتان یک دست مجلاّت و فصلنامه‌های تطبیقی فعّال است که عبارتند از:

ادبیّات تطبیقی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان.

پژوهش‌های ادبیّات تطبیقی؛ دانشگاه تربیت مدرّس.

پژوهش‌های زبانشناسی تطبیقی؛ دانشگاه بوعلی سینا.

کاوش‌نامة ادبیّات تطبیقی؛ دانشگاه رازی کرمانشاه.

مطالعات ادبیّات تطبیقی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.

چنان‌که مشاهده می‌شود از این میان، سه نشریّه از رتبة علمی‌ ـ پژوهشی برخوردار است و یکی از آنها علمی ـ ترویجی و دیگری مربوط به حوزة زبان‌شناسی است. این کمی شمار مجلاّت خود مایة ترغیب و تشویق اصحاب فصلنامه برای قدم نهادن در وادی زبان و ادبیّات تطبیقی بود. امّا افزون بر کمّیّت اندک این نشریّات، کیفیّت آنها نیز خود علّت دیگری بود که در راه‌اندازی این نشریّه نقش مهمّی ایفا کرد، چون یکی از دغدغه‌های همیشگی مدیر مسئول این بود که ماهیّت کلّی این فصلنامه‌ها مربوط به تطبیق ادبیّات دو زبان فارسی و عربی است و ادبیّات سایر زبان‌ها چندان رنگ و بویی ندارد و تاکنون مشاهده نشده که به بیش از دو زبان عربی و انگلیسی پرداخته شده باشد. به سبب همین کمبودها بود که تصمیم بر آن شد تا نشریّه‌ای تأسیس و پایه‌گذاری شود که از نظر کیفیّت و کمّیّت، مهم ترین زبان‌های زندة دنیا را شامل شود که عبارتند از: عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی، اسپانیولی، چینی و ژاپنی. از مهم‌ترین مزایای این فصلنامه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

جامعیّت نشریّه نسبت به دیگر نشریّه‌ها از نظر شمول ادبیّات و زبان های مهم‌ و زندة دنیا.

پذیرش مقالات به همة ادبیّات های مورد استناد مجلّه.

داوری مقالات در کمتر از یک ماه.

قابلیّت دسترسی به نشریّه در اقصی نقاط جهان.

ارسال کُلّ یا جزء مجلّه با ساختار چاپی یا دریافت مقالات به شکل فايل‌هاي Pdf.

راهنمایی و مشاورة نویسندگان با استادان در اتمام علمی مقالات ارسالی.

ارائة عناوین مقالات علمی و پژوهشی به نویسندگان و پژوهندگان صاحب قلم در صورت تمایل و تعهّد به ارسال مقاله برای ارائه در نشریّة الکترونیکی.

استقبال از عناوین مقالات علمی و پژوهشی تازه توسّط نگارندگان و پژوهندگان.

پاسخگو بودن 24 ساعته فصلنامه.

10ـ .... .