فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


مقاله بايد حاصل پژوهش علمي در يکي از موضوعهاي مذکور در «حوزههاي پژوهش تطبيقي زبان و ادبيّات فارسي و زبانهاي خارجي نامبرده» باشد.

*تبصره:

ـ در صورتي که مقاله در زبان و ادبيّات ملّت ديگري باشد، پذيرش آن بلامانع است.

ـ هيئت تحريريّه در رد، پذيرش و ويرايش مقالهها آزاد است.

ـ تقدّم و تأخّر چاپ مقالهها با بررسي و نظر هيئت تحريريّه مشخّص ميشود.

ـ مسئوليّت درستي و تازگي مطالب مندرج در مقاله به عهدة نويسنده يا نويسندگان است.

مقالات در محيط (2007, 2010 Word) و با شمارة 14 و قلمِ B Nazanin تايپ شود.

* تبصرة 1: در مواردي که از متون عربي استفاده ميشود، متن عربي با شمارة 12 و به قلمِ B Badr باشد.

* تبصرة 2: در زبانهاي غير فارسي و عربي، از قلمِ Times New Roman و با شمارة 11 استفاده شود.

مقالات ارسالي به دو فرمتِ Word و Pdf باشد (بهويژه مقالاتي که جدول و نمودار و... دارند).

مقالات با مشخّصات زير ارسال گردد:

ـ هر مقاله بايد حدّاقل در پانزده (15) و حدّاکثر در بيست (20) صفحة A4 نگاشته شود.

ـ هر مقاله بايد حدّاقل در 4500 و حدّاکثر در 6000 واژه تنظيم شود.

ـ در هر مقاله، فاصلة خطوط 1 سانتيمتر، حاشيه از دو طرف و از زير و زِبَر 4/5 سانتيمتر باشد.

* تبصرة 1: مقالات فارسي بر پاية دستور خطِّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي نگاشته شود (واقع در پايگاه: www.persianacademy.ir/fa/das.aspx).

* تبصرة 2: شمارة صفحات مقاله تا 20 صفحه و 6500 واژه نيز قابل قبول است.

* تبصرة 3: در صورت نياز نويسنده، دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي به صورت رايگان در اختيار نويسنده قرار ميگيرد، ضمن اينکه در سايت مذکور نيز قابل دستيابي است.

ـ در صفحة عنوان، بهترتيب، عنوان مقاله (شمارة 14)، زيرعنوان (شمارة 13)، نام نويسنده / نويسندگان (شمارة 13)، رتبة علمي و نام دانشگاه يا سازمان وابسته (همان شمارة قلم)، چکيده (در 5 تا 7 خط/ 250ـ200 واژه)، واژگان کليدي (تا 5 واژه)، نويسندة مسئول، شمارة تماس و نشاني الکترونيکي نويسندگان در پاورقي آورده شود.

* تبصرة 1: در مقالاتي که به زبان فارسي است، اطّلاعات مندرج در بند پيشين به زبان انگليسي، در صفحهاي جداگانه آورده شود.

* تبصرة 2: الف) حدّاقل واژگان چکيدة مقاله 150 واژه و حدّاکثر آنها 300 واژه ميباشد. ب) چکيده حاوي روش کار، هدف/ اهداف پژوهش، روش تحليل موضوع و نتايج حاصل از پژوهش باشد و تأکيد ميشود که از نگارش توصيفي چکيده پرهيز گردد. ج) متن مقاله بايد شامل مقدّمه، مواد، روشها، بحث و بررسي، و نتيجهگيري باشد. در بخش مقدّمه نياز است که به ضرورت پژوهش، شيوة پژوهش و پيشينة آن اشاره شود. البتّه ميتوان بر اين تعداد، نظريّه/ نظريّات پژوهش، فرضيّههاي پژوهش و پرسشها و پاسخهاي احتمالي پژوهش را نيز افزود که پيشنهاد ميشود هر يک از اين موارد به صورت مجزّا ذکر گردد. در متن مقاله، بحث با شيوة تجزيه و تحليل علمي آغاز گردد و به سرانجام برسد و در نهايت، در بخش نتيجهگيري، به نتايج حاصل از متن پژوهش اشاره شود و از تکرار مطالب درمقدّمه و نتيجهگيري به شدّت پرهيز گردد.

* تبصرة 3: در متن مقاله، به طور کلّي، از توصيف پرهيز گردد و به تجزيه و تحليل مطلب پرداخته شود (ارائة ايدة نو).

* تبصرة 4: همة عنوانها و زيرعنوانها متن مقاله بايد شمارهگذاري شود (به صورتِ 1ـ 2ـ 3ـ ... براي عنوانهاي اصلي و 1ـ1، 1ـ2، 1ـ3... براي عنوانهاي فرعي).

در نگارش چکيدة انگليسي و متن مقالات به زبانهاي غير ادبيّات فارسي به هيچ وجه از اينترنت استفاده نشود، چون همة چکيدهها پيش از چاپ، از سوي ويراستار انگليسي بازنگري و اعتبار علمي آن سنجيده ميشود و در صورت مغايرت با چکيدة فارسي، چکيده يا عودت داده ميشود يا هزينة ترجمة چکيدهها از نويسندگان اخذ خواهد شد.

ـ تصويرها، جدولها و نمودارها با مشخّصات دقيق در صفحات جداگانه با ذکر شماره آورده شود (به صورتِ: پيوستِ 1، پيوستِ 2 و...).

ـ توضيحات اضافي در پايان مقاله و قبل از ذکر «منابع و مآخذ» به صورت «پينوشت» و با شمارههاي ترتيبي (منطبق با مورد ارجاع در متن مقاله) ذکر شود.

ـ اشعار فارسي، عربي و... در جدول گذاشته شود.

ـ تا حدّ امکان از شواهد نظم و نثر در متن مقاله کاسته شود و براي شواهد مثال بيشتر، ارجاع به متن اثر کافي است.

ـ همة اشعار و جملات مورد استناد در متن مقاله که به غير زبان فارسي است، معنا شود.

ـ ارجاعات نقلقولها (مستقيم و غيرمستقيم) به صورت زير تنظيم گردد:

** نقل قول مستقيم: (نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان، سال نشر: شمارة صفحه).

** نقل قول غيرمستقيم: (ر.ک؛ نامخانوادگي نويسنده/ نويسندگان، سال نشر: شمارة صفحه).

* اگر از يک نويسنده در يک سال بيش از يک اثر منتشر شده باشد، اين آثار با ذکر حروف الف، ب، و ... (در فارسي) يا a، b، و ... (در ساير زبانها) از هم متمايز شوند.

ـ اگر کتاب بيش از سه نويسنده داشته باشد، پس از نام نخستين نويسنده، عبارتِ «و ديگران» نوشته شود.

* اثري که نام نويسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود.

* اثري که از سوي مؤسّسه يا سازماني فراهم آمده باشد، به نام خودِ کتاب ارجاع شود.

ـ فهرست منابع و مآخذ در پايان مقاله بهترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود:

* کتاب فارسي: نامخانوادگي، نام (نويسنده/ نويسندگان). (سال نشر). نام کتاب. نام و نامخانوادگي افراد دخيل (مصحّح، مترجم، ويراستار و ...). شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر.

ـ کتابي که نام مؤلّف ندارد: نام کتاب. (سال نشر). شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر.

ـ کتابي که تأليف يک مؤسّسه است: نامکتاب. (سال نشر). شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر (/ نام مؤسّسه).

* کتاب غيرفارسي:

Family name, Name. (Year). Name of Book (B/I .(Name of translator, editor. Number of edition. The place of publication; Publisher.

* مقالات فارسي: نامخانوادگي، نام (نويسنده/ نويسندگان). (سال نشر). «عنوان مقاله». نام نشريّه (B/I). دوره. سال. دامنة صفحات مقاله. ( از کم به زياد؛ مثل: 60ـ75).

* مقالات غيرفارسي:

Family name, Name. (Year).Name of Article”. Journal (B/I). Pp.

* تبصره:

1ـ دوره، سال و شمارة چاپ حتّيالمقدور ذکر شود.

2ـ دامنة صفحات مقاله بدين گونه ذکر شود: (از راست به چپ: کم به زياد؛ مثلاً صص 165ـ190).

* مجموعهها: نامخانوادگي، نام (نويسنده/ نويسندگان). (سال نشر). «عنوان مقاله». نام ويراستار يا گردآورنده. نام مجموعه مقالات. محلِّ نشر: نام ناشر. شمارة صفحات مقالة مورد استناد (از راست به چپ: کم به زياد).

* پايگاههاي اينترنتي: نام خانوادگي، نام نويسنده. (آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در پايگاه اينترنتي). «عنوان موضوع» [داخل گيومه]: نام و آدرس سايت اينترنتي.

ـ حقِّ چاپ مقاله، پس از پذيرش و صدور گواهی براي فصلنامه محفوظ است و نويسنده نميتواند آن را به نشريّهاي ديگر ارائه دهد.