فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-7

--------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی دیدگاه عمر خیام و ابوالعلاء معرّی پیرامون زندگی، مرگ و معاد

9-26

حسن مجیدی، عیسی سلامت و الهه ستّاری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

ژرف‌ساخت و تقدیر از دیدگاه چامسکی و نحو عربی

27ـ45

زین‌العابدین فرامرزی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی و نقد و تحلیل دو چهرۀحماسی در ادبیات ایران و جهان (اسفندیار و آشیل)

47-68

سید علیرضا حجازی و محمدسعید فرجی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی سنگ‌نوشته‌های طبقات مختلف مردم دو دورۀ ایوبیان و ممالیک در مصر

69-97

سید محمدرضی مصطفوی‌نیا و امین بخت‌دار

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی بن‌مایۀ عشق به وطن در شعر پایداری فارسی و عربی

99-123

عزّت ملاّ ابراهیمی، نرگس لرستانی و مسعود باوان‌پوری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

اغتنام فرصت نزد سهراب سپهری و ایلیا ابوماضی (با تکیه بر قصیدۀ فلسفة الحیاة، المساء و ابتسم)

125-148

حسین یاسری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله