فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


1ـ مقالات رسیده به فصلنامه از نظر سرقت ادبی بازبینی اوّلیّه خواهد شد و مقاله‌هایی که در آنها سرقت ادبی یا تکراری بودن موضوع و محتوا مشاهده شود، پذیرفته نخواهند شد.

2ـ نویسندگان مسئول مقالات، مسئول ارائة هر گونه اطّلاعات نادرست و اشتباه در متن مقاله را بر عهده خواهند داشت و فصلنامه هیچ گونه تعهّدی در این زمینه ندارد.

3ـ مقالات تا پیش از انتشار الکترونیکی یا کاغذی آنها سند اطّلاعات علمی به شمار می‌آید و از این روی، کاملاً محرمانه است و کسی جز سردبیر، داوران و خود نویسندگان به محتوای آنها دسترسی نخواهد داشت.

4ـ به منظور رعایت عدالت، مقالات ارسال شده به فصلنامه از سوی دو داور متخصّص و مستقل در حوزة مورد نظر ارزیابی خواهند شد.

5ـ در مواردی که اختلافی در نتیجة داوری مقالات وجود داشته باشد، مقاله به داور سوم ارجاع داده می‌شود تا نتیجة نهایی ارزیابی مشخّص گردد.

6ـ عوامل خارجی در داوری و پذیرش یا رد مقالات دخیل نخواهد بود و رعایت اصول اخلاقی جزو الگوی کار مسئولان فصلنامه است.

7ـ نتیجة نهایی ارزیابی مقالات، پس از تصویب در جلسة هیئت تحریریّه صادر خواهد شد و در نوبت چاپ الکترونیکی و کاغذی قرار می‌گیرد.

8ـ ترتیب اسامی نویسندگان در مقالات پذیرفته شده مطابق نظر نویسندة مسئول مقاله خواهد بود.

9ـ تریب انتشار مقالات مطابق نظر مدیر مسئول فصلنامه خواهد بود.

10ـ مشخصّات نویسندگان (از جمله رتبة علمی آنها) در زمان دریافت و پذیرش مقالات درج خواهد شد.