فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


نگاهی تطبیقی به داستان کودک در ایران و غرب (گروه سنّی ب و ج) با تأکید بر مؤلّفه های تعلیم و تربیت

13-36

داود اسپرهم و مینو پیله ور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نقاشی های برگرفته از شاهنامة فردوسی در پرتو ادبیات تطبیقی و مطالعات میان رشته ای

37-52

تورج زینی وند و امیر کریمی سخا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

مضامین پایداری در اشعار قیصر امین پور و توفیق امین زیّاد

53-72

محمودرضا توکلی محمدی و محمّد جعفری پنجی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تحلیل و بررسی همسنج موش و گربظ عبید زاکانی و گربه و موش الماس خان کندوله ای

73-90

مظهر ادوای و یدالله احمدی ملایری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسي تطبيقي شخصيّت گردآفريد در شاهنامة فردوسی با جوديت در ادبيات انگلوساكسن

89-108

عرفان رجبی و نرجس قابلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی رویکردهای اجتماعی در داستان های نجیب محفوظ و دولت آبادی

113-130

محمود شهبازی، احمد امیدعلی و محمد علی زاد

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مدیح نبوی ملاّ عبدالکریم مدرس و عبدالحمید الخطیب

131-149

امیر مقدّم متّقی، مسعود باوانپوری، الهام ابراهیمی و وحید سجادی فر

چکیدة مقاله
دریافت مقاله