فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


مقالات ارسالی می‌تواند در حوزه‌های مختلف زبان و ادب فارسی و زبان و ادبیّات دیگر جهان باشد و هیچ گونه محدودیّت در موضوع وجود ندارد و هر مقاله‌ای که به صورت تطبیقی و ترجیحاً تطبیق بین دو زبان مورد استقبال خواهد بود. برخی از حوزه‌های پژوهش فصلنامة پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیّات مِلَل به شرح زیر است:

ـ ادبیّات تطبیقی

ـ سبک‌شناسی تطبیقی

ـ زبانشناسی تطبیقی

ـ دستور زبان تطبیقی

ـ بلاغت تطبیقی

ـ نقد ادبی تطبیقی

ـ تحلیل گفتمان تطبیقی

ـ عرفان و تصوّف تطبیقی

ـ تاریخ ادبیّات تطبیقی

ـ ادبیّات معاصر تطبیقی

ـ ادبیّات مقاومت و پایداری تطبیقی

ـ آموزش و ادبیّات کودکان (Education and Children's Literature).

ـ ادبیّات کتاب مقدّس (Biblical Literature).

ـ ادبیّات و زبان‌شناسی (Literature and Linguistic).

ـ ادبیّات و تاریخ (Literature and History).

ـ ادبیّات و طب (Literature and medicine).

ـ فلسفه و ادبیّات (Philosophy and Literature).

ـ ادبیّات و روانشناسی (Literature and Psychology).

ـ ادبیّات و خداشناسی (Literature and Theology).

ـ ادبیّات و دین (Religion and Literature).

ـ ادبیّات و ترجمه (Translation and Literature).

ـ مطالعات ادبیّات زنان (Studies in Women’s Literature).

ـ ادبیّات و هنر (Literature and Art).

و....