فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1ـ11

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی ویژگی های رئالیسم در داستان کوتاه الگمارک و المکوس از جلال آل احمد

11-29

داود اسپرهم و سعید اکبری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ

32-53

شکوه السّادات حسینی و حجّت بوداقی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی معانی گوناگون ضمایر متمّمی مشخّص «каждый، любой» و «всякий» در زبان‌های روسی و فارسی

55-66

مریم مرادی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی آرای اجتماعی مصطفی لطفی المنفلوطی و پروین اعتصامی

67-83

محمود شهبازی، حسین کازرانی و محمّد کازرانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی صحنه های نبرد در دو قصیده از انوری و متنبّی

85-100

صابره سیاوشی و محسن حسنی حاجیوند

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی صدور کثرت از وحدت از دیدگاه شنکره و شبستری با تأکید بر گلشن راز

101-116

سارا زینلی، علی غفّاری و مسعود باوان پوری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی صُوَر خیال در سروده های دینی ابوالعتاهیه و صائب تبریزی

117-135

عزّت ملّا ابراهیمی و بتول عبّاس حسین

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

137-153

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله