فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-10

----------------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی تناص قرآنی در شعر مقاومت فارسی و عربی (مطالعة موردپژوهانه: شاعران معاصر)

11-28

عزّت ملاّ اّبراهیمی، مسعود باوان پوری و نرگس لرستانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی تجلی «وطن» در شعر حافظ ابراهیم و فرخی یزدی (بر اساس قصیدة «مصر» و مسمّط «وطنی»)

29-48

علی صیّادانی، پریناز میرزامحمدنام و علی باقری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تجلی سیرة علوی در آثار جبران خلیل جبران و ناصرخسرو قبادیانی

49-67

فرشته صفاری و عباس گنجعلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نگاهی تطبیقی به بوطیقای شعر در اندیشة احمد شاملو و نزار قبانی

69-85

فرزاد بالو و سکینه مشتت پور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی - دینی در اشعار «احمد سحنون» و «ناصر خسرو

87-104

محمد بستان، مجید محمدی و بهناز نظری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بازتاب انقلاب و مقاومت از منظر قیصر امین پور و سمیح القاسم

105-124

ابراهیم نامداری، عسگر بابازاده اقدم و فاطمه رحیمی تبار

چکیدة مقاله
دریافت مقاله