فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


صفحات آغازین

1-12

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی سرندیبیّات محمود سامی بارودی و حبسیّات مسعود سعد سلمان

11-29

احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی و حمیدرضا غلامی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

شعر بومگرای نیما یوشیج و ویلیام باتلر ییتش در مبارزه با استعمار

31-45

زهرا جان نثاری لادانی و توحید تیموری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی کهن الگوی اعداد در شعر طاهره صفّارزاده و محمود درویش

47-61

صابره سیاوشی، زهرا نصری و شیما احمدی پور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

همگرایی و واگرایی تصویر جنگ در ادبیّات فرانسه و فارسی؛ بررسی تطبیقی سفر به انتهای شب از سلین و زمین سوخته از احمد محمود

63-75

اکرم آیتی و مائده رحیمی رکنی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مفاهیم و مضامین غزل عبّاس بن احنف و نظامی گنجوی

77-90

حسن دادخواه تهرانی، محمود آبدانان مهدی زاده، کامران سلیمانی و زینب منوچهری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی شعر تعلیمی ناصرخسرو قبادیانی و محمود ورّاق

91-103

یدالله رفیعی، مسعود باوان پوری و نرگس لرستانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

اسطورة «قابیل و مسیح» در اشعار شاملو و سیّاب

105-119

مصطفی خدایاری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

121-137

-----------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله