فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

اعضاي هيئت تحريريّه
داود اسپرهم
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه علاّمه طباطبائي
d_sparham@yahoo.com
چندر شیکهر بتناگر
استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه دهلی
chshekhar58@hotmail.com
محمّدحسین بیات
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه علاّمه طباطبائي
dr_Bayat63@yahoo.com
نسرین رحیمیّه
استاد زبان و ادبيّات تطبیقی، دانشگاه ایروین کالیفرنیا
nasrin.rahimieh@uci.edu
حمیدرضا شعیری
استاد زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه تربیّت مدرّس تهران
shairih@gmail.com
کورش صفوی
استاد زبان شناسی دانشگاه علاّمه طباطبائی
Safavi_koorosh@yaho.com
شیرزاد طایفی
دانشیار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
sh_tayefi@yahoo.com
ناصر علیزاده خیّاط
استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
nasseralizadeh@gmail.com
احسان قبول
استاديار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
ehsan.ghabool@gmail.com
علی گنجیان خناری
دانشیار زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه علامّه طباطبائی
Pajuhesh1390@gmail.com
تیمور مالمیر
استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کردستان
timoormalmir@gmail.com
ناصر محسنی نیا
دانشيار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
n_mohseninia@yahoo.com
ابراهیم محمّدی
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بیرجند
emohammadi2014@yahoo.com
غلامرضا مستعلی پارسا
دانشیار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
mastali.parsa@gmail.com
رضا مصطفوی سبزواری
استاد زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
mostafavi@atu.ac.ir
سعید واعظ
استاد زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
Vaez@yahoo.com


 

هیئت مشاوران فصلنامه
عبدالله آلبوغبیش
استادیار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
ghobaishi@gmail.com
بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی
استادیار زبان و ادبیّات اسپانیولی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
b_christinasalas@iau-tnb.ac.ir
نجمه شبیری
استادیار زبان و ادبیّات اسپانیولی دانشگاه علاّمه طباطبائی
tendays1000@yahoo.com
حمید طاهری
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
taheri_x135@yahoo.com
مهدی فیّاض
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
m7.fayyaz37@gmail.com
بیژن کرمی میرعزیزی
دانشیار زبان و ادبیّات عربی دانشگاه علاّمه طباطبائی
dr.b.karami@gmail.com
آبتین گلکار
استادیار زبان و ادبیّات روسی دانشگاه تربیت مدرّس
golkar@modares.ac.ir
رضا ناظمیان
استاد زبان و ادبیّات عربی دانشگاه علاّمه طباطبائی
Reza_nazemian2003@yahoo.com
سپیده صفیّة نواب زادة شفیعی
استادیار زبان و ادبیّات تطبیقی دانشگاه علاّمه طباطبائی
navabzadeh_s@yahoo.com


 

.