فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب


بی‌تردید مسائل بسیاری در حوزة تطبیق ادبیّات فارسی و زبان‌های خارجی می‌توان یافت که یا هنوز مکشوف همگان نشده است و یا از دریچه‌ای تازه و نو می‌توان به بسیاری از این مسائل مربوط به ادب فارسی و دیگر زبان‌ها نگریست و بدان‌ها پرداخت. این نشریه، با نهایت احترام به نویسندگان گرامی در هر درجه و مقطع علمی، از هر نوشته‌ای که به شیوه‌ای علمی در یکی از این حوزه‌های مورد نظر خود که به نوعی با مفاهیم و مضامین حوزة تطبیق ادبیّات فارسی و ادبیّات زبان‌های خارجی نامبرده در پیوند است، استقبال می‌کند. هدف اصلی فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل، فراهم کردن محیط فکری مناسب برای به اشتراک گذاشتن، بحث، بررسی و ارائة یافته‌های علمی پژوهشگران سراسر جهان از متون زبانی و ادبی است تا خدمتی در راه بهبود وضعیّت زبان‌ها و ادبیّات رشته‌های مختلف و زندة دنیا باشد.