مقالات ارسالی می‌تواند در حوزه‌های مختلف زبان و ادب فارسی و زبان و ادبیّات دیگر جهان باشد و هیچ گونه محدودیّت در موضوع وجود ندارد و هر مقاله‌ای که به صورت تطبیقی و ترجیحاً تطبیق بین دو زبان مورد استقبال خواهد بود. برخی از حوزه‌های پژوهش فصلنامة پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیّات مِلَل به شرح زیر است:

ـ ادبیّات تطبیقی

ـ سبک‌شناسی تطبیقی

ـ زبانشناسی تطبیقی

ـ دستور زبان تطبیقی

ـ بلاغت تطبیقی

ـ نقد ادبی تطبیقی

ـ تحلیل گفتمان تطبیقی

ـ عرفان و تصوّف تطبیقی

ـ تاریخ ادبیّات تطبیقی

ـ ادبیّات معاصر تطبیقی

ـ ادبیّات مقاومت و پایداری تطبیقی

ـ آموزش و ادبیّات کودکان (Education and Children's Literature).

ـ ادبیّات کتاب مقدّس (Biblical Literature).

ـ ادبیّات و زبان‌شناسی (Literature and Linguistic).

ـ ادبیّات و تاریخ (Literature and History).

ـ ادبیّات و طب (Literature and medicine).

ـ فلسفه و ادبیّات (Philosophy and Literature).

ـ ادبیّات و روانشناسی (Literature and Psychology).

ـ ادبیّات و خداشناسی (Literature and Theology).

ـ ادبیّات و دین (Religion and Literature).

ـ ادبیّات و ترجمه (Translation and Literature).

ـ مطالعات ادبیّات زنان (Studies in Women’s Literature).

ـ ادبیّات و هنر (Literature and Art).

و....