صفحات آغازین

1ـ11

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی ویژگی های رئالیسم در داستان کوتاه الگمارک و المکوس از جلال آل احمد

11-29

داود اسپرهم و سعید اکبری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ

32-53

شکوه السّادات حسینی و حجّت بوداقی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی معانی گوناگون ضمایر متمّمی مشخّص «каждый، любой» و «всякий» در زبان‌های روسی و فارسی

55-66

مریم مرادی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی آرای اجتماعی مصطفی لطفی المنفلوطی و پروین اعتصامی

67-83

محمود شهبازی، حسین کازرانی و محمّد کازرانی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی صحنه های نبرد در دو قصیده از انوری و متنبّی

85-100

صابره سیاوشی و محسن حسنی حاجیوند

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی صدور کثرت از وحدت از دیدگاه شنکره و شبستری با تأکید بر گلشن راز

101-116

سارا زینلی، علی غفّاری و مسعود باوان پوری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی صُوَر خیال در سروده های دینی ابوالعتاهیه و صائب تبریزی

117-135

عزّت ملّا ابراهیمی و بتول عبّاس حسین

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

صفحات پایانی

137-153

-------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله