صفحات آغازین

1-12

بررسی تطبیقی سرندیبیّات محمود سامی بارودی و حبسیّات مسعود سعد سلمان

11-30

احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی و حمیدرضا غلامی

شعر بومگرای نیما یوشیج و ویلیام باتلر ییتس در مبارزه با استعمار

31-46

زهرا جا ن نثاری لادانی و توحید تیموری

بررسی تطبیقی کهن الگوی اعداد در شعر طاهره صفّارزاده و محمود درویش

47-61

صابره سیاوشی، زهرا نصری و شیما احمدی پور

همگرایی و واگرایی تصویر جنگ در ادبیّات فرانسه و فارسی؛ بررسی تطبیقی سفر به انتهای شب از سلین و زمین سوخته از احمد محمود

63-76

اکرم آیتی و مائده رحیمی رکنی

بررسی تطبیقی مفاهیم و مضامین غزل عبّاس بن احنف و نظامی گنجوی

77-90

حسن دادخواه تهرانی، محمود آبدانان مهدی زاده، کامران سلیمانی و زینب منوچهری

بررسی تطبیقی شعر تعلیمی ناصرخسرو قبادیانی و محمود ورّاق

91-103

یدالله رفیعی، مسعود باوان پوری و نرگس لرستانی

اسطورة «قابیل و مسیح» در اشعار شاملو و سیّاب

105-120