قابل توجّه دانشجویان و استادان ارجمند
فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل از دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی پژوهشگران در یکی از زبانها و ادبیّات فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی، آلمانی، اسپانیولی، چینی و ژاپنی استقبال می‌کند. لذا با عنایت به اساسنامه و سیاست علمی فصلنامه، بدیهی است مقالاتی که روشمند، به دو زبان مختلف و با توجّه به نظریّه‌های علمی جدید در حوزة تطبیق زبان و ادبیّات ملل گوناگون نوشته شده باشند، در اولویّت خواهند بود. لطفاً پس از ثبت نام در سایت و ورود به بخش کاربری، مقالات بارگذاری و ارسال گردد.
با سپاس
فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل

صفحات آغازین

1-9

-----------

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی تجلی «وطن» در شعر حافظ ابراهیم و فرخی یزدی (بر اساس قصیدة «مصر» و مسمّط «وطنی»)

33_52

علی صیّادانی، پریناز میرزامحمدنام و علی باقری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تجلی سیرة علوی در آثار جبران خلیل جبران و ناصرخسرو قبادیانی

53-71

فرشته صفاری و عباس گنجعلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نگاهی تطبیقی به بوطیقای شعر در اندیشة احمد شاملو و نزار قبانی

73-89

فرزاد بالو

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی - دینی در اشعار «احمد سحنون» و «ناصر خسرو

91-108

محمد بستان، مجید محمدی و بهناز نظری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بازتاب انقلاب و مقاومت از منظر قیصر امین پور و سمیح القاسم

109-128

ابراهیم نامداری، عسگر بابازاده اقدم و فاطمه رحیمی تبار

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسي تطبيقي شخصيّت گردآفريد در شاهنامة فردوسی با جوديت در ادبيات انگلوساكسن

89-108

عرفان رجبی و نرجس قابلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

جایگاه نمادین رنگ در ادبیات پایداری فارسی و عربی

13-31

صابره ساوشی و محمّد خسروی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی صدور کثرت از وحدت از دیدگاه شنکره و شبستری با تأکید بر گلشن راز

101-116

سارا زینلی، علی غفّاری و مسعود باوان پوری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله