مقاله بايد حاصل پژوهش علمي در يکي از موضوعهاي مذکور در «حوزههاي پژوهش تطبيقي زبان و ادبيّات فارسي و زبانهاي خارجي نامبرده» باشد.

*تبصره:

ـ در صورتي که مقاله در زبان و ادبيّات ملّت ديگري باشد، پذيرش آن بلامانع است.

ـ هيئت تحريريّه در رد، پذيرش و ويرايش مقالهها آزاد است.

ـ تقدّم و تأخّر چاپ مقالهها با بررسي و نظر هيئت تحريريّه مشخّص ميشود.

ـ مسئوليّت درستي و تازگي مطالب مندرج در مقاله به عهدة نويسنده يا نويسندگان است.

مقالات در محيط (2007, 2010 Word) و با شمارة 14 و قلمِ B Nazanin تايپ شود.

* تبصرة 1: در مواردي که از متون عربي استفاده ميشود، متن عربي با شمارة 12 و به قلمِ B Badr باشد.

* تبصرة 2: در زبانهاي غير فارسي و عربي، از قلمِ Times New Roman و با شمارة 11 استفاده شود.

مقالات ارسالي به دو فرمتِ Word و Pdf باشد (بهويژه مقالاتي که جدول و نمودار و... دارند).

مقالات با مشخّصات زير ارسال گردد:

ـ هر مقاله بايد حدّاقل در پانزده (15) و حدّاکثر در بيست (20) صفحة A4 نگاشته شود.

ـ هر مقاله بايد حدّاقل در 4500 و حدّاکثر در 6000 واژه تنظيم شود.

ـ در هر مقاله، فاصلة خطوط 1 سانتيمتر، حاشيه از دو طرف و از زير و زِبَر 4/5 سانتيمتر باشد.

* تبصرة 1: مقالات فارسي بر پاية دستور خطِّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي نگاشته شود (واقع در پايگاه: www.persianacademy.ir/fa/das.aspx).

* تبصرة 2: شمارة صفحات مقاله تا 20 صفحه و 6500 واژه نيز قابل قبول است.

* تبصرة 3: در صورت نياز نويسنده، دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي به صورت رايگان در اختيار نويسنده قرار ميگيرد، ضمن اينکه در سايت مذکور نيز قابل دستيابي است.

ـ در صفحة عنوان، بهترتيب، عنوان مقاله (شمارة 14)، زيرعنوان (شمارة 13)، نام نويسنده / نويسندگان (شمارة 13)، رتبة علمي و نام دانشگاه يا سازمان وابسته (همان شمارة قلم)، چکيده (در 5 تا 7 خط/ 250ـ200 واژه)، واژگان کليدي (تا 5 واژه)، نويسندة مسئول، شمارة تماس و نشاني الکترونيکي نويسندگان در پاورقي آورده شود.

* تبصرة 1: در مقالاتي که به زبان فارسي است، اطّلاعات مندرج در بند پيشين به زبان انگليسي، در صفحهاي جداگانه آورده شود.

* تبصرة 2: الف) حدّاقل واژگان چکيدة مقاله 150 واژه و حدّاکثر آنها 300 واژه ميباشد. ب) چکيده حاوي روش کار، هدف/ اهداف پژوهش، روش تحليل موضوع و نتايج حاصل از پژوهش باشد و تأکيد ميشود که از نگارش توصيفي چکيده پرهيز گردد. ج) متن مقاله بايد شامل مقدّمه، مواد، روشها، بحث و بررسي، و نتيجهگيري باشد. در بخش مقدّمه نياز است که به ضرورت پژوهش، شيوة پژوهش و پيشينة آن اشاره شود. البتّه ميتوان بر اين تعداد، نظريّه/ نظريّات پژوهش، فرضيّههاي پژوهش و پرسشها و پاسخهاي احتمالي پژوهش را نيز افزود که پيشنهاد ميشود هر يک از اين موارد به صورت مجزّا ذکر گردد. در متن مقاله، بحث با شيوة تجزيه و تحليل علمي آغاز گردد و به سرانجام برسد و در نهايت، در بخش نتيجهگيري، به نتايج حاصل از متن پژوهش اشاره شود و از تکرار مطالب درمقدّمه و نتيجهگيري به شدّت پرهيز گردد.

* تبصرة 3: در متن مقاله، به طور کلّي، از توصيف پرهيز گردد و به تجزيه و تحليل مطلب پرداخته شود (ارائة ايدة نو).

* تبصرة 4: همة عنوانها و زيرعنوانها متن مقاله بايد شمارهگذاري شود (به صورتِ 1ـ 2ـ 3ـ ... براي عنوانهاي اصلي و 1ـ1، 1ـ2، 1ـ3... براي عنوانهاي فرعي).

در نگارش چکيدة انگليسي و متن مقالات به زبانهاي غير ادبيّات فارسي به هيچ وجه از اينترنت استفاده نشود، چون همة چکيدهها پيش از چاپ، از سوي ويراستار انگليسي بازنگري و اعتبار علمي آن سنجيده ميشود و در صورت مغايرت با چکيدة فارسي، چکيده يا عودت داده ميشود يا هزينة ترجمة چکيدهها از نويسندگان اخذ خواهد شد.

ـ تصويرها، جدولها و نمودارها با مشخّصات دقيق در صفحات جداگانه با ذکر شماره آورده شود (به صورتِ: پيوستِ 1، پيوستِ 2 و...).

ـ توضيحات اضافي در پايان مقاله و قبل از ذکر «منابع و مآخذ» به صورت «پينوشت» و با شمارههاي ترتيبي (منطبق با مورد ارجاع در متن مقاله) ذکر شود.

ـ اشعار فارسي، عربي و... در جدول گذاشته شود.

ـ تا حدّ امکان از شواهد نظم و نثر در متن مقاله کاسته شود و براي شواهد مثال بيشتر، ارجاع به متن اثر کافي است.

ـ همة اشعار و جملات مورد استناد در متن مقاله که به غير زبان فارسي است، معنا شود.

ـ ارجاعات نقلقولها (مستقيم و غيرمستقيم) به صورت زير تنظيم گردد:

** نقل قول مستقيم: (نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان، سال نشر: شمارة صفحه).

** نقل قول غيرمستقيم: (ر.ک؛ نامخانوادگي نويسنده/ نويسندگان، سال نشر: شمارة صفحه).

* اگر از يک نويسنده در يک سال بيش از يک اثر منتشر شده باشد، اين آثار با ذکر حروف الف، ب، و ... (در فارسي) يا a، b، و ... (در ساير زبانها) از هم متمايز شوند.

ـ اگر کتاب بيش از سه نويسنده داشته باشد، پس از نام نخستين نويسنده، عبارتِ «و ديگران» نوشته شود.

* اثري که نام نويسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود.

* اثري که از سوي مؤسّسه يا سازماني فراهم آمده باشد، به نام خودِ کتاب ارجاع شود.

ـ فهرست منابع و مآخذ در پايان مقاله بهترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود:

* کتاب فارسي: نامخانوادگي، نام (نويسنده/ نويسندگان). (سال نشر). نام کتاب. نام و نامخانوادگي افراد دخيل (مصحّح، مترجم، ويراستار و ...). شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر.

ـ کتابي که نام مؤلّف ندارد: نام کتاب. (سال نشر). شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر.

ـ کتابي که تأليف يک مؤسّسه است: نامکتاب. (سال نشر). شمارة چاپ. محلِّ نشر: ناشر (/ نام مؤسّسه).

* کتاب غيرفارسي:

Family name, Name. (Year). Name of Book (B/I .(Name of translator, editor. Number of edition. The place of publication; Publisher.

* مقالات فارسي: نامخانوادگي، نام (نويسنده/ نويسندگان). (سال نشر). «عنوان مقاله». نام نشريّه (B/I). دوره. سال. دامنة صفحات مقاله. ( از کم به زياد؛ مثل: 60ـ75).

* مقالات غيرفارسي:

Family name, Name. (Year).Name of Article”. Journal (B/I). Pp.

* تبصره:

1ـ دوره، سال و شمارة چاپ حتّيالمقدور ذکر شود.

2ـ دامنة صفحات مقاله بدين گونه ذکر شود: (از راست به چپ: کم به زياد؛ مثلاً صص 165ـ190).

* مجموعهها: نامخانوادگي، نام (نويسنده/ نويسندگان). (سال نشر). «عنوان مقاله». نام ويراستار يا گردآورنده. نام مجموعه مقالات. محلِّ نشر: نام ناشر. شمارة صفحات مقالة مورد استناد (از راست به چپ: کم به زياد).

* پايگاههاي اينترنتي: نام خانوادگي، نام نويسنده. (آخرين تاريخ و زمان تجديد نظر در پايگاه اينترنتي). «عنوان موضوع» [داخل گيومه]: نام و آدرس سايت اينترنتي.

ـ حقِّ چاپ مقاله، پس از پذيرش و صدور گواهی براي فصلنامه محفوظ است و نويسنده نميتواند آن را به نشريّهاي ديگر ارائه دهد.