بی‌تردید مسائل بسیاری در حوزة تطبیق ادبیّات فارسی و زبان‌های خارجی می‌توان یافت که یا هنوز مکشوف همگان نشده است و یا از دریچه‌ای تازه و نو می‌توان به بسیاری از این مسائل مربوط به ادب فارسی و دیگر زبان‌ها نگریست و بدان‌ها پرداخت. این نشریه، با نهایت احترام به نویسندگان گرامی در هر درجه و مقطع علمی، از هر نوشته‌ای که به شیوه‌ای علمی در یکی از این حوزه‌های مورد نظر خود که به نوعی با مفاهیم و مضامین حوزة تطبیق ادبیّات فارسی و ادبیّات زبان‌های خارجی نامبرده در پیوند است، استقبال می‌کند. هدف اصلی فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل، فراهم کردن محیط فکری مناسب برای به اشتراک گذاشتن، بحث، بررسی و ارائة یافته‌های علمی پژوهشگران سراسر جهان از متون زبانی و ادبی است تا خدمتی در راه بهبود وضعیّت زبان‌ها و ادبیّات رشته‌های مختلف و زندة دنیا باشد.