اعضاي هيئت تحريريّه
داود اسپرهم
دانشيار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه علاّمه طباطبائي
d_sparham@yahoo.com
علیرضا انوشیروانی
استاد ادبیّات تطبیقی و نظریة ادبی دانشگاه شیراز
anushir@shirazu.ac.ir
چندر شیکهر بتناگر
استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه دهلی
chshekhar58@hotmail.com
محمّدحسین بیات
استاد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه علاّمه طباطبائي
dr_Bayat63@yahoo.com
نسرین رحیمیّه
دانشيار زبان و ادبيّات تطبیقی، دانشگاه ایروین کالیفرنیا
nasrin.rahimieh@uci.edu
حمیدرضا شعیری
دانشیار زبان و ادبیّات فرانسه دانشگاه تربیّت مدرّس تهران
shairih@gmail.com
کورش صفوی
استاد زبان شناسی دانشگاه علاّمه طباطبائی
Safavi_koorosh@yaho.com
شیرزاد طایفی
دانشیار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
sh_tayefi@yahoo.com
ناصر علیزاده خیّاط
استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
nasseralizadeh@gmail.com
احسان قبول
استاديار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
ehsan.ghabool@gmail.com
علی گنجیان خناری
دانشیار زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه علامّه طباطبائی
Pajuhesh1390@gmail.com
تیمور مالمیر
استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کردستان
timoormalmir@gmail.com
ناصر محسن ینیا
دانشيار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
n_mohseninia@yahoo.com
ابراهیم محمّدی
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بیرجند
emohammadi2014@yahoo.com
غلامرضا مستعلی پارسا
دانشیار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
mastali.parsa@gmail.com
رضا مصطفوی سبزواری
استاد زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
mostafavi@atu.ac.ir
سعید واعظ
استاد زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
Vaez@yahoo.com


 

هیئت مشاوران فصلنامه
عبدالله آلبوغبیش
استادیار زبان و ادبيّات فارسی دانشگاه علامّه طباطبائی
ghobaishi@gmail.com
بئاتریس کریستینا سالاس رفیعی
استادیار زبان و ادبیّات اسپانیولی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
b_christinasalas@iau-tnb.ac.ir
نجمه شبیری
استادیار زبان و ادبیّات اسپانیولی دانشگاه علاّمه طباطبائی
tendays1000@yahoo.com
حمید طاهری
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
taheri_x135@yahoo.com
مهدی فیّاض
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
m7.fayyaz37@gmail.com
بیژن کرمی میرعزیزی
دانشیار زبان و ادبیّات عربی دانشگاه علاّمه طباطبائی
dr.b.karami@gmail.com
آبتین گلکار
استادیار زبان و ادبیّات روسی دانشگاه تربیت مدرّس
golkar@modares.ac.ir
رضا ناظمیان
استاد زبان و ادبیّات عربی دانشگاه علاّمه طباطبائی
Reza_nazemian2003@yahoo.com
سپیده صفیّة نواب زادة شفیعی
استادیار زبان و ادبیّات تطبیقی دانشگاه علاّمه طباطبائی
navabzadeh_s@yahoo.com
aaaaaaaa
aaa
aaaa@ddd.com


 

.