نگاهی تطبیقی به داستان کودک در ایران و غرب (گروه سنّی ب و ج) با تأکید بر مؤلّفه های تعلیم و تربیت

13-36

داود اسپرهم و مینو پیله ور

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

نقاشی های برگرفته از شاهنامة فردوسی در پرتو ادبیات تطبیقی و مطالعات میان رشته ای

37-52

تورج زینی وند و امیر کریمی سخا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

مضامین پایداری در اشعار قیصر امین پور و توفیق امین زیّاد

53-72

محمودرضا توکلی محمدی و محمّد جعفری پنجی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تحلیل و بررسی همسنج موش و گربظ عبید زاکانی و گربه و موش الماس خان کندوله ای

73-90

مظهر ادوای و یدالله احمدی ملایری

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسي تطبيقي شخصيّت گردآفريد در شاهنامة فردوسی با جوديت در ادبيات انگلوساكسن

89-108

عرفان رجبی و نرجس قابلی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی رویکردهای اجتماعی در داستان های نجیب محفوظ و دولت آبادی

113-130

محمود شهبازی، احمد امیدعلی و محمد علی زاد

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مدیح نبوی ملاّ عبدالکریم مدرس و عبدالحمید الخطیب

131-149

امیر مقدّم متّقی، مسعود باوانپوری، الهام ابراهیمی و وحید سجادی فر

چکیدة مقاله
دریافت مقاله