تحلیل سبکشناسانۀ سهندیّه های شهریار و بولود قاراچورلو (سهند)

11-38

سعید واعظ و محمّد شیخ الإسلامی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی شعر سعدی و نابی

39-64

حمیرا زمرّدی و دیادین آزارک

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

شعر تعلیمی ابونواس و سعدی در آینة ادبیّات تطبیقی

65-79

تورج زینی وند و رضوان محمّدی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

تأمّلی بر ساختار و محتوای کابوس کوچ از حنا مینه و قلم سرنوشت از جعفر شهری

81-99

ناصرقلی سارلی و مریم شکوهی نیا

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

مطالعة تطبيقي سيماي رستم در ادبيّات فارسي، روسي و گرجي

101-123

مهناز نوروزی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی عناصر داستانی پیرنگ و شخصیّت در داستان های دینی عبدالتّواب یوسف و مصطفی رحماندوست

125-144

احمد امیدعلی و الهام جُرفی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله

بررسی تطبیقی مفهوم شهید و شهادت در شعر سپیده کاشانی و نازک الملائکه

145-161

علی وفایی

چکیدة مقاله
دریافت مقاله